پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

همزمان با قرارداد شوم انگليسي 1907 ميلادي در تصرف رسمي منطقه ، ايجاد شهرداري ها كشور در سال 1286 خورشيدي مصوب گرديد. روز به روز بر قدرت انگليسي ها در منطقه افزوده مي شد ، حاكمان محلي كه متشكل از سران قدرتمند طوايف سرحد بودند مقاومت هاي زيادي را در مقابل استعمار گران انجام دادند . اين  مقاومت ها  باعث شد استعمار انگليس در سال 1916 ميلادي قشوني را به فرماندهي ژنرال داير به منطقه خاش اعزام و 7 ماه مداوم با مردم سلحشور منطقه به درگيري مسلحانه بپردازند . مردم مبارز منطقه نيز مبارزات و مقاومت هاي سلحشورانه اي را در مقابل استعمارگران نشان د اده و آنها را با شكست مفتضحانه اي مواجه ساختند . از سال 1295 ش و پس از رفتن قشون اصلي انگليسي ها از خاش ، تا سال 1304 ش كه رسما پاي ارتش ايران به خاش باز شد مدت 9 سال مي گذشت ، در اين سال هم گروهان باقي مانده انگليسي از ايران بيرون رانده شد. در سال 1308 ش خاش صاحب بلديه شد. البته اين احتمال وجود دارد كه خاش قبل از سال 1308 ش صاحب بلديه شده باشد زير ما تنها و اولين سندي كه نشان مي دهد بودجه براي بلديه خاش اختصاص يافته است مربوط به سال 1308 ش است و ممكن است در نخستين سالهاي قرن حاضريا قبل از آن خاش صاحب بلديه شده باشد لازم به توضيح است در سال 1318 ش هئيت وزيران رسماً تاسيس شهرداري خاش را تصويب نمود .


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0