پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهرستان خاش یکی از 10 شهرستان فعلی استان سیستان و بلوچستان میباشد دارای دو شهر خاش و نوک آباد و سه بخش مرکزی ، ایرندگان ونوک آباد  و 10 دهستان و حدود 800 پارچه آبادی است . فاصله این شهر تا شهر زاهدان ( مرکز استان ) 180 کیلومتر و فاصله آن تا شهرهای ایرانشهر و سراوان ( شهرستانهای همجوار ) هر کدام به ترتیب 155 و 150 کیلومتر است .

وسعت شهر خاش حدود 2000 هکتار میباشد و شهر خاش در جلگه ای است که سه طرف آن کوه میباشد از طرف شرق به کوه دهنه  ، از مغرب به کوه پنج انگشت و در شمال آن کوه آتشفشان با ارتفاع 4100 متر و 1400 متر از سطح دریا بالاتر میباشد و شیب عمومی شهر شمال به جنوب و غرب به شرق است .

شهرستان خاش در طول جغرافيايي 61 درجه و 13 دقيقه در نيم كره شرقي و در عرض جغرافيايي 28 درجه 13 دقيقه د رنيم كره شمالي واقع است


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0