پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

    آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 13/5/88 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده1- تعاریف واژگان به کار برده شده در این آئین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند

        5.7.14.0
        گروه دورانV5.7.14.0