پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اسامي شهرداران خاش

( از 1329 شمسي الي 1386 شمسي )

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ شروع خدمت

تاريخ پايان خدمت

1

مهدي شاكري

شهردار

1329

1330

2

هوشنگ ريگي

شهردار

1330

1341

3

رمضان كربلائي

شهردار

1341

1343

4

محمد يوسف ريگي

شهردار

1343

1344

5

اذرم گين

بخشدار و سرپرست شهرداري

1344

1344

6

احمد محمدي نژاد

بخشدار و سرپرست شهرداري

1344

1347

7

مسعود نجفي

بخشدار و سرپرست شهرداري

1347

1350

8

مبشر

بخشدار و سرپرست شهرداري

1350

1350

9

قاسم چترودي

بخشدار و سرپرست شهرداري

1350

1352

10

سيد احمد شرافت

بخشدار و سرپرست شهرداري

1352

1353

11

مهدي برهاني

فرماندار و سرپرست شهرداري

1353

1355

12

سعيد بنا طبا

شهردار

1355

1355

13

عبدالقادر ميركازهي ريگي

شهردار

1355

1360

14

حسن برازنده

سرپرست شهرداري

28/7/60

14/8/60

15

باران هاشمزهي

سرپرست شهرداري

28/8/60

27/11/60

16

علي اكبر شجاعي مقدم

شهردار

1360

1361

17

حسن حاج علي فرد

فرماندار و سرپرست شهرداري

19/4/61

13/6/61

18

باران هاشم زهي

شهردار

13/6/60

25/11/61

19

حسن برازنده

سرپرست شهرداري

25/11/61

1/4/62

20

ابوالفضل شكور يلنگرودي

شهردار

1/4/62

1/8/64

21

غلامرضا جاودان

شهردار

1/8/64

10/10/64

22

محمد نبي شه بخش

شهردار

10/10/64

11/9/66

23

حبيب الله مرادزهي

سرپرست شهرداري

10/10/66

20/2/67

24

مهدي ايران نژاد

شهردار

20/2/67

1/9/68

25

مظفر اسكندر نژاد

سرپرست شهرداري

1/9/68

22/2/69

26

مجيد حاجي غلام سريزدي

شهردار

22/2/69

29/2/70

27

حبيب الله مرادزهي

سرپرست شهرداري

29/2/70

1/12/70

28

حميد ضميري جعفري

شهردار

1/12/70

10/12/71

29

اسد اسدي

شهردار

11/12/70

21/12/73

30

علي نبي زاده

شهردار

21/12/73

14/6/77

31

علي اكبر لبافي

شهردار

14/6/77

4/12/78

32

اسماعيل حسين زهي

شهردار

4/12/78

8/4/87

33

حبيب الله مرادزهي

سرپرست شهرداري

9/4/87

5/6/87

34

ايوب كرد

شهردار

5/6/87

12/6/92    

35

دادخدا میر

سرپرست شهرداری

    13/6/92

   6/8/92

36

عبدالمجید تمندانی

        شهردار

     6/8/92

  ادامه دارد

 5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0