پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ليست تلفن هاي ضروري شهرداري خاش

.

رديف

نام دفتر

شماره تلفن مستقيم

1

رئيس دفتر شهردار

4222147

2

نگهباني شهرداري

4222148

3

دفتر فني

4222152

4

حراست

4222021

5

امور اداري

4222146

6

دبيرخانه –ماشين نويسي

4222151

7

نوسازي و مميزي املاك

4223768

8

امورمالي

4222299

9

معاونت

4219635

10

واحد موتوري

4219627

11

امور حقوقي

4219630

12

واحد درامد

4219631

13

سازمان حمل و نقل (تاكسراني)

4219632

14

واحد رايانه

9219633

15

امور شهر

4219634

16

آتش نشاني

4219644

17

فاكس

4222150

18

نگهباني كارحانه اسفالت

4219625

19

بايگاني

-

20

حسابداري

4219760

21

كشتارگاه

4219761


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0