پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعیت شهرستان خاش حدود 180 هزار نقر و جمعیت شهر خاش نیز بالغ بر 54105 نفر میباشد ارتفاع شهر از سطح آبهای آزاد  به طور میانگین 1420 متر است .


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0