پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مراحل تمدیدمهلت شناسنامه ساختمان

 1- تکمیل فرم درخواست تمدید توسط مالک و ارائه اصل شناسنامه ساختمان
 2- بازدید کارشناس دفترفنی و اعلام نظریه کارشناس
 3- دریافت مفاصاً حساب از دایره درآمد و نوسازی
 4- تمدید شناسنامه ساختمان توسط شهرداری


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0