پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

لیست مهندسین عضو دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرداری خاش

 ردیف

نام  

 شماره پروانه اشتغال             

پایه نظارت 

 پایه طراحی

شماره همراه

 رشته

 1      منصور بیجار  00341-300-21  2  2 09155414162  عمران
 2  مهدی عیدوزهی  00388-300-21  2  2 09155409521  عمران
 3  فرشاد گرگیج  00392-300-21  2  2 09159930445  عمران
4  مهدی شاطریان  00354-300-21  2  2 09151910572  عمران
5 بهزاد بهادری 00542-300-21 3 - 09155400857 عمران
6 مرتضی ریگی 00743-300-21 3 - 09153490683 عمران
7 وحید سعید پور 00802-300-21 3 - 09151415581 عمران
8 محسن پژند 00626-300-21 2 2 09112751542 عمران
9 محب علی مالدار 00080-500-21 3 3 09153431012 تاسیسات برقی
10 سید حسن صدیقی خویدک                   00119-400-21                3 3 09155433545 تاسیسات مکانیکی


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0