پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 ارديبهشت 1400

مدارک مورد نیاز شناسنامه ساختمان (( پروانه ساختمان ))

 1- درخواست صدور پروانه توسط مالک طبق فرم نمونه
 2- فتوکپی از کلیه برگهای سند مالکیت به همراه اصل سند
 3- فتوکپی صفحه اول شناسنامه مالک
 4- ارائه کروکی وضعیت موجود ملک
 5- پوشه و گیره دو عدد
 6- تکمیل فرم تعهد توسط مالک در دفتر خانه اسناد رسمی


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0